Generalforsamling

Dato: Lørdag den 17. februar 2018
Mødetid: 16:00
Sted: WESTJUMP
Ansvarlig: Stefan Olsen tlf.: 50302063

Jævnfør Faldskærmsklubben West Jumps vedtægt §10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 17. februar 2018 kl 16:00 i klubhuset.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagens program:
Tid: Aktivitet:
16:00 Aftensmad. Klubben er vært.
18:00 Generalforsamling.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
3) Formandens beretning.
4) Kassererens beretning.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5a. Alle poster er på valg. Nuværende poster ser således ud:
- Formand: Stefan Olsen, genopstiller.
- Næstformand: Magnus Kaiser, genopstiller.
- Kasserer: Birgitte Skov Forsberg (kasserer uden for bestyrelsen), genopstiller.
- Bestyrelsesmedlem: Christian Bahn Larsen, genopstiller.
- Bestyrelsesmedlem: Jakob Østergaard (Krølle), genopstiller.
- Bestyrelsesmedlem: Jesper Bundgaard, genopstiller enten til en bestyrelses-eller suppleantpost.
- 1. Suppleant: Jens Pedersen, modtager ikke genvalg.
- 2. Suppleant: Stefanie Skalborg, modtager ikke genvalg.
6) Valg af to revisorer.
7) Valg af delegerede til DFU repræsentantskabsmøde.
8) Fastsættelse af medlemsbidrag.
9) Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen ønsker at indstille til at vi kan tilbyde vores medlemmer et ”studiemedlemsskab”. Bestyrelse ønsker at det bliver taget op om det er en god idet, samt at kontingentet for dette fastlægges.
10) Eventuelt.
- Nyt fra DFU.
- Indstilling og afstemning om årets medlem.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen